Nieuws

Update zaak Moeskroen

Stand van zaken met betrekking tot het dossier rond Royal Excel Mouscron

Hierna volgt een update van het dossier Royal Excel Mouscron (REM), aansluitend op het Cercle-websitebericht van 23/04/2015. Uit het onderstaande zal meteen blijken dat recente persmededelingen op diverse mediakanalen ofwel zondermeer volledig foutief waren, ofwel (minstens) volstrekt onvolledig.

Nu REM, louter door haar acties voor de burgerlijke rechtbank lastens (ondermeer) Cercle, niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de Pro League, verliest REM, volgens de eigen statuten van de Pro League, "van rechtswege" (sic) haar hoedanigheid van lid van de Pro League, met alle gevolgen vandien. Aldus heeft Cercle (en Lierse) op 22/04/2015 de Pro League officieel in kennis gesteld van de diverse acties van REM, met verzoek te handelen conform haar statuten.

Dit verzoek van Cercle (en Lierse) werd op 23/04/2015 op de agenda geplaatst van de Buitengewone Algemene Vergadering (d.i. een bijeenkomst van de vertegenwoordigers van 16 ploegen uit eerste klasse) van de Pro League, voorzien op dinsdag 28/04/2015. Cercle en Lierse hebben hun (juridisch) standpunt uiteengezet en hun verzoek herhaald, en REM heeft haar verweer gevoerd. Cercle, Lierse en REM hebben dan de vergadering moeten verlaten. De 13 overige partijen hebben vervolgens gemeend een voorstel te moeten formuleren, waarbij ondermeer werd gesteld dat REM de hangende burgerlijke procedures dient te schorsen én REM de bevoegdheid van het BAS dient te aanvaarden om te oordelen over het door (ondermeer) Cercle rechtsgeldig ingesteld beroep tegen de aan REM op 08/04/2015 door de Licentiecommissie verleende licentie. Als dit voorstel wordt aanvaard door REM, dan zou de Pro League niet ingaan op het verzoek van Cercle (en Lierse) tot uitsluiting van REM. Nu dit voorstel alsdusdanig zondermeer indruist tegen de bepalingen van de eigen statuten van de Pro League (alleen reeds door het feit dat aan REM niet wordt gevraagd om zondermeer afstand te doen van de hangende burgerlijke procedures, maar enkel tot 'schorsing' ervan), kon Cercle zich hiermede geenszins verzoenen. Na heel wat discussie, werd door de Algemene Vergadering besloten om een stemming te houden omtrent dit voorstel. Het voorstel werd uiteindelijk aanvaard, ook door REM (maar uiteraard niet door Cercle). Cercle beraadt zich thans om beroep aan te tekenen (bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport – BAS) tegen deze 'beslissing' van de Pro League d.d. 28/04/2015.

Daags na de Pro League-'gebeurtenissen' op 28/04/2015, werd de burgerlijke zaak die REM op 17/04/2015 had aangespannen, ingeleid voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Henegouwen, Afdeling Doornik, lastens Cercle, Lierse, KBVB en het BAS. De raadslieden van alle partijen waren op de zitting van 29/04/2015 allen aanwezig om de zaak te pleiten. Na diverse schorsingen van de zitting, heeft REM uiteindelijk besloten om effectief te verzaken aan haar eerder (op 20/04/2015) neergelegd éénzijdig verzoekschrift én van de daaropvolgende verleende Beschikking d.d. 20/04/2015 (waarbij aan de diverse partijen verbod werd opgelegd om het beroep tegen de licentieverlening te behandelen, onder verbeurte van een dwangsom van 150'000.00 EUR per inbreuk), en om de Rechtbank te verzoeken om de zaak voor het overige onbepaald uit te stellen. Eén en ander werd alsdusdanig geacteerd op het zittingsblad.  De Rechtbank zal hieromtrent een tussenvonnis vellen.

Hierna heeft het BAS meteen (opnieuw) een datum bepaald waarop het beroep van (ondermeer) Cercle tegen de aan REM op 08/04/2015 verleende licentie, zal worden behandeld, en wel op de zitting van het BAS op dinsdag 05/05/2015 om 18.00u. Uiteraard zal Cercle haar argumenten op deze zitting uiteenzetten en verdedigen. Er mag worden aangenomen dat het BAS uitspraak zal doen op 05/05/2015 en in ieder geval vóór 10/05/2015.

Voorts wordt op 06/05/2015 de burgerlijke zaak die REM op 17/04/2015 had aangespannen lastens Cercle, Lierse, KBVB en het BAS, ingeleid voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Henegouwen, Afdeling Doornik, zetelend in kortgeding … Op vandaag heeft REM m.b.t. deze procedure nog geen standpunt ingenomen t.o.v. de diverse raadslieden en de Rechtbank …

* * *

De reden waarom Cercle (bewust) niet eerder heeft gecommuniceerd omtrent de Pro League-'gebeurtenissen' op 28/04/2015 is louter gelegen in het belang van de zaak (en dus in het belang van Cercle). Ondermeer wou Cercle (bewust) de houding van REM op de zitting van 29/04/2015, en het resultaat van deze zitting, afwachten.

Cercle zal uiteraard steeds verder omtrent deze zaak communiceren, en wel telkens binnen de meest korte termijn, maar op voorwaarde dat dergelijke communicatie de zaak niet schaadt én dat steeds enkel correcte informatie wordt verschaft.

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×