Privacy policy

Voorwaarden rond privacy

1. DEFINITIES
Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2.1. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Uw persoonsgegevens beschermen is voor Cercle Brugge van het grootste belang.

2.2 Cercle Brugge Koninklijke sportvereniging is een Belgische onderneming gevestigd te Olympialaan 74 8200 Brugge en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0554.798.824. Al deze gegevens zijn ook beschikbaar op onze website.

2.3 Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1 Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Locatie
 • IP-adres
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Taal

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

4.1 Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden

 • Om een overeenkomst af te sluiten met de betrokkene om tickets voor wedstrijden van Cercle Brugge te verkopen.
 • Om een overeenkomst af te sluiten met de betrokkene om e-tickets voor wedstrijden van Cercle Brugge te verkopen.
 • Gebruik van onze website (http://www.cerclebrugge.be/).
 • Gebruik van onze webshop (http://www.cerclebruggeshop.be/).
 • Verkoop van producten via de webshop (http://www.cerclebruggeshop.be/).
 • Versturen van direct marketingmails aan de betrokkene in verband met producten of diensten van Cercle Brugge zelf of één van onze sponsors.
 • De registratie van één of meerdere online account(s) om het gebruik van website, webshop, online ticketing, mobiele applicatie te optimaliseren.
 • Profilering van uw data voor marketingdoeleinden.

4.2 Indien Wij uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven wordt u hierover geïnformeerd.

5. WETTELIJKE BASIS

5.1 U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door Ons werden aangegeven in deze Privacy Policy, door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming

5.2 In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren verkoop van tickets, verkoop van E-tickets, verkoop van producten via de Webshop, het gebruik van online services van Cercle. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). U bent contractueel verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen in dat verband. De overeenkomst kan niet uitgevoerd worden indien u zich verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens

5.3 Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail (nieuwsbrief), is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld doordat u deze nieuwsbrief al ontving of uw interesse heeft geuit in Cercle Brugge.. U mag Ons te allen tijde melden dat u niet langer direct marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).

6. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wij behouden het recht om uw persoonsgegevens door te geven aan onze sponsors, verbonden ondernemingen en leveranciers louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, zoals maar niet beperkt tot krediet kaart en betalingsdienstverleners, leveringsdiensten, direct marketing dienstverleners, etc.

6.2 Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan Ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3 Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot stadionverboden).

6.4 In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. PERIODE WAARBINNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren (naar Ons goeddunken) van zodra u uw account verwijdert.

9. UW RECHTEN
Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

9.1 Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een mail sturen naar DPO@CERCLEBRUGGE.BE. U krijgt binnen de 10 werkdagen inzage in uw persoonsgegevens.

9.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Cercle Brugge. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Cercle Brugge verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 30 dagen te verwerken.

9.3 Recht van verzet:
U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

9.4 Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

9.5 Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

9.6 Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar dpo@cerclebrugge.be, per post naar Olympialaan 74, Brugge. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

9.7 Automatische beslissingen en profiling:
Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt Cercle Brugge een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij Cercle Brugge enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

9.8 Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: COMMISSION@PRIVACYCOMMISSION.BE.

10. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy.