Jeugdacademie Missie & Visie

Missie & Visie

Het is de missie van de Jeugdacademie van K.S.V. Cercle Brugge om jongeren in een sfeer van gezonde sportieve ambitie een degelijke en sportief verantwoorde opleiding aan te bieden.

De doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar het A-elftal blijft prioritair. We bieden daarbij de mogelijkheid aan hen die, omwille van een vertraging van de maturiteit op fysiek vlak, het moeilijk hebben zich te meten met leeftijdsgenoten die wel normaal of vroeg matuur zijn.

De Jeugdacademie van K.S.V. Cercle Brugge streeft de volledige ontwikkeling van de jongeren na en wil daarbij een positief klimaat creëren waarin jeugdige creativiteit kan ontluiken.

We willen eerder slimme, denkende, creatieve spelers opleiden dan gehoorzame en ze een leergerichte instelling bijbrengen om zodoende te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan het moderne voetbal. Talent is daarbij het fundament waarbij de trainingen en competitiewedstrijden dienen als middel om de vooropgestelde doelen te bereiken. Aan de jeugdtrainers wordt de boodschap meegegeven dat ingeval van gelijke kwaliteit tussen een gescoute speler en iemand van de eigen Jeugdacademie, deze laatste de voorkeur geniet bij het samenstellen van toekomstige spelerskernen.

We streven eveneens naar een optimale medische begeleiding en opvolging van blessures door ondermeer gebruik te maken van het herstelprogramma “Return To Play”.

Vanaf de Bovenbouw worden de spelers mentaal gescreend d.m.v. een Action Type vragenlijst.

Alle gegevens van iedere speler worden bijgehouden in een digitale map wat een transparante opvolging mogelijk maakt en waarbij uiteraard de regels van de GDPR worden nageleefd.

Ook de studies worden nooit als te verwaarlozen beschouwd. Integendeel, er wordt steeds rekening gehouden met de studieverplichtingen en gestreefd naar een goede samenwerking met de scholen.

Daarnaast willen wij onze jongeren als kapitaal voor de toekomst de nodige menselijke waarden bijbrengen, in het bijzonder eerlijkheid, rechtvaardigheid en respect voor anderen in het algemeen.

We willen dit niet bereiken door hen het vuur aan de schenen te leggen maar door het vuur in de speler aan te wakkeren. We beogen daardoor de kansen van de jeugdspeler te maximaliseren om uiteindelijk op een zo hoog mogelijk niveau als voetballer terecht te komen.

De kennis en expertise van onze jeugdtrainers is essentieel. Allemaal beschikken ze over een door de Vlaamse Trainerschool erkend voetbaldiploma. Ook bij de Onderbouw zijn praktisch alle jeugdtrainers in het bezit van een pedagogisch diploma.

Alle medewerkers van de Jeugdacademie (teambegeleiders, kinesisten en ondersteunend personeel) leveren door hun hoge inzet en betrokkenheid de best mogelijke begeleiding aan onze jeugdspelers.

Al dan niet formele samenwerkingsverbanden worden geformuleerd met verenigingen uit lagere afdelingen waarbij een uitwisseling van spelers, stages en dergelijke meer nagestreefd wordt.

De Jeugdacademie dient de waardigheid van K.S.V. Cercle Brugge uit te stralen in alle contacten met andere verenigingen en streven daarbij steeds naar een goede verstandhouding.

Daartoe is een goede organisatie, flexibiliteit en overleg nodig. Dit wordt op een doeltreffende wijze georganiseerd door het Jeugdmanagement dat de nodige overlegmomenten en informatiespreiding creëert. Dit zal ertoe bijdragen dat er een omgeving tot stand gebracht wordt waarin mensen elkaar waarderen en voldoening vinden.

Waarden van onze jeugdacademie